OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OBSAH

 1. Jaký je smysl tohoto dokumentu?
 2. Kdo je odpovědný za zpracovávání mých osobních údajů?
 3. Jak mohu správce údajů kontaktovat?
 4. Jaké kategorie osobních údajů budou zpracovávány?
 5. Na jakém právním základě bude docházet ke zpracování osobních údajů?
 6. Za jakým účelem budou mé osobní údaje zpracovávány?
 7. Kde budou mé osobní údaje uchovávány?
 8. Kdo mimo Optimont a.s. bude mít k mým osobním údajům přístup?
 9. Budou osobní údaje předávány mimo území České republiky?
 10. Jak dlouho budou mé osobní údaje vaší společností uchovávány?
 11. Jaká jsou moje práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
 12. Jakým způsobem mohu svá práva uplatnit?
 13. Jak postupovat, pokud se domnívám, že při zpracovávání mých osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. nařízení o ochraně osobních údajů?
 14. Dochází při zpracování mých osobních údajů k automatizovanému rozhodování včetně profilování?

 

1) JAKÝ JE SMYSL TOHOTO DOKUMENTU?

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude

prováděno zpracování Vašich osobních údajů.

Tyto informace se Vás týkají, jestliže jste:

- Obchodním partnerem nebo osobou reprezentující obchodního partnera

Společnosti Optimont 2000 s.r.o., IČ: 64085741, se sídlem: Hnojník 385, 739 61 Třinec, zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8546.

 

2) KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁVÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů, odpovědným za jejich řádné zpracování, je společnost Optimont 2000 s.r.o.

 

3) JAK MOHU SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ KONTAKTOVAT?

Kontaktní údaje jsou následující:

- adresa: Hnojník 385, 739 53 Hnojník

- tel: 558 44 88 15

- e-mail: info@optimont.cz

- web: www.optimont.cz

V záležitosti ochrany Vašich osobních údajů můžete kontaktovat přímo pracovníka

pověřeného ochranou osobních údajů, a to na e-mailové adrese: personalni@optimont.cz.

 

4) JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ BUDOU ZPRACOVÁVÁNY?

Optimont 2000 s.r.o. zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 1. ÚDAJE O OBCHODNÍCH PARTNERECH A O OSOBÁCH REPREZENTUJÍCÍCH OBCHODNÍHO

PARTNERA

- Identifikační údaje: jméno, příjmení, tituly, datum narození, místo bydliště

- Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa

- Bankovní spojení: název bankovního ústavu a číslo účtu

- Údaje o smluvním vztahu a jeho realizaci

 

5) JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Optimont 2000 s.r.o. zpracovává osobní údaje na následujícím právním základě

 1. a) plnění povinností, plynoucích z právních předpisů

Optimont 2000 s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje, neboť mu takovou povinnost ukládá obchodní zákoník, jakož i další právní předpisy.

 1. b) plnění smlouvy

Optimont 2000 s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje za účelem výkonu práv a plnění povinností

vyplývajících ze smluv uzavřených mezi Vámi a Optimont 2000 s.r.o

 1. c) zajištění oprávněných zájmů společnosti

Jedná se o případy, kdy je zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně zájmů správce.

 1. d) souhlas se zpracováním osobních údajů

Optimont 2000 s.r.o. aktuálně nezpracovává osobní údaje na základě souhlasu, nicméně může tak činit v případě, že ji souhlas udělíte.

 

6) ZA JAKÝM ÚČELEM BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za následujícími účely

 1. a) příprava smluvní dokumentace, změna dokumentace v průběhu smluvního vztahu

- Optimont 2000 s.r.o. zpracovává údaje nezbytné pro zpracování či úpravy smluvní dokumentace

- Právní základ zpracování: plnění smlouvy

 1. b) výkon práv a povinností ze smlouvy

- Optimont 2000 s.r.o. zpracovává osobní údaje za účelem plnění práv a povinností plynoucích

z existujících smluvních vztahů

- Právní základ zpracování: plnění smlouvy

 1. c) účetní a daňová agenda, archivace dokumentů

- Právní základ zpracování: plnění povinnosti plynoucí z právních předpisů, oprávněný

zájem

- Relevantní právní předpisy: zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákon o

Archivnictví

 1. d) ochrana majetku Optimont 2000 s.r.o.

- Prostor sídla Optimont 2000 s.r.o. je za účelem zajištění bezpečnosti osob a majetku monitorován kamerovým systémem se záznamem.

- Právní základ zpracování: oprávněný zájem

 1. e) sporná agenda: určení, výkon nebo obhajoba našich právních nároků včetně vymáhání

pohledávek

- Právní základ: plnění smlouvy, oprávněný zájem

 1. f) zasílání obchodních nabídek

- Můžeme využít vaše kontaktní údaje pro zasílání nabídek pro rozšíření stávající spolupráce

- Právní základ zpracování: oprávněný zájem

 

7) KDE JSOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁNY?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě.   Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány na lokálních discích pracovních stanic zaměstnanců (disky jsou zabezpečeny šifrováním a data uložena v profilu uživatele). Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány v uzamykatelných skříňkách, do kterých mají přístup jen oprávněné osoby a v archivu společnosti.

 

8) KDO MIMO OPTIMONT 2000 S.R.O. BUDE MÍT K MÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci Optimont 2000 s.r.o. Pokud je zpracování osobních údajů založené na oprávněných zájmech a účelech, které jsou uvedeny výše, mohou být vaše osobní údaje zpracovávány i externími spolupracovníky Optimont 2000 s.r.o.

 

9) BUDOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁNY MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY?

NE

 

10) JAK DLOUHO BUDOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE VAŠÍ SPOLEČNOSTÍ UCHOVÁVÁNY?

Vaše osobní údaje zpracováváme zásadně po dobu trvání smluvního vztahu příslušného

obchodního partnera s Optimont 2000 s.r.o. Po skončení smluvního vztahu jsou dále uchovávány pouze ty dokumenty, resp. osobní údaje, pro jejichž uchování nám svědčí oprávněný zájem (případná obrana našich zájmů v případě sporu), a to po dobu 10 let od skončení smluvního vztahu s Optimont 2000 s.r.o. V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány

 

11) JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší

žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem,

z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly Vaše údaje poskytnuty a jaká je doba, po níž budou uloženy.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat,

abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb), případně abychom tyto údaje přímo předali jinému správci. Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého

marketingu (zasílání obchodních nabídek). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem – v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Pakliže by zpracování Vašich osobních údajů bylo prováděno na základě Vašeho souhlasu, máte právo souhlas kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů pak bude ihned ukončeno.

 

12) JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU SVÁ PRÁVA UPLATNIT?

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů. Můžete se na nás obrátit písemnou formou nebo e-mailem.

 

13) JAK POSTUPOVAT, POKUD SE DOMNÍVÁM, ŽE PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOŠLO K PORUŠENÍ ZÁKONA, RESP. NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V takovém případě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.

 

14) DOCHÁZÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ VČETNĚ PROFILOVÁNÍ?

Automatizovaným rozhodováním je míněno rozhodování, které činí stroj (počítač) bez zásahu člověka, a které má pro vás právní či jiné obdobně závažné.  K takovému zpracování Vašich osobních údajů v Optimont 2000 s.r.o. nedochází, o příslušných krocích vždy rozhoduje konkrétní pracovník společnosti.

Contact us